Sprawozdanie z dzisiejszego spotkania Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpiecznej Żywności

Coraz więcej głosów poparcia za zwiększeniem budżetu i ulepszeniem procesu

Sprawiedliwej Transformacji

Dziś w Parlamencie Europejskim, odbyła się sesja Komitetu Ochrony Środowiska
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI).
Debata poruszyła kwestie związane z ustanowieniem Funduszu na rzecz
Sprawiedliwej Transformacji (JTF), który jest jednym z najważniejszych filarów
Europejskiego Zielonego Ładu i jest również de facto mocno powiązany z Prawem
Klimatycznym. Konieczne jest aby oba te elementy były spójne i pragmatycznie
skoordynowane.

Grupa EKR przedstawiła argument, że kwota zaproponowana w JTF tj. 7.5 mld EUR
jest nieproporcjonalnie mała w stosunku do zmian, które byłyby wymagane od Państw
Członkowskich. Wskutek merytorycznych debat, po raz pierwszy, większość przedstawicieli
pozostałych grup politycznych, wyraziła przychylność do stanowiska EKR w kontekście
Zielonego Ładu. Wspierając argumenty EKR, europosłowie stwierdzili także , że Państwa
Członkowskie, które mają sektory energii najbardziej powiązane z węglem, powinny
otrzymać najwięcej wsparcia z JTF. Ponadto, EKR podkreślał, że JTF jest równie istotny dla
ochrony zatrudnienia osób, na które Zielony Ład będzie miał bezpośredni wpływ. Ze
względu na te jakże racjonalne argumenty Polska jeszcze w pełni nie zaakceptowała
Zielonego Ładu. Przedstawiciel Komisji Europejskiej, który uczestniczył w debacie,
powiedział, że zanotował te uwagi i zastrzeżenia.

W związku z aktualną sytuacją z COVID-19 nastąpiła także wymiana poglądów z
Panią Dyrektor Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).
Dyskusja pokazała, że są istotne różnice w podejściu do walki z pandemią wśród Państw
Członkowskich oraz, że potrzebne jest nieustanne monitorowanie sytuacji.
Podczas dzisiejszej sesji głosowaliśmy również nad dwiema kwestiami.
Po pierwsze, poparliśmy propozycję o minimalnych wymogach dotyczących
ponownego wykorzystania wody. Jest ona niezmiernie istotna szczególnie w trakcie
panującej obecnie suszy w Europie. Propozycja ma na celu zastosowanie wyłącznie do wody
ponownie wykorzystywanej do nawadniania w rolnictwie. Obejmuje ona przestrzeganie
minimalnych wymagań dotyczących jakości wody odzyskanej, monitorowanie jakości i
bezpieczeństwa użycia odzyskanej wody, oraz ustanowienie planu zarządzania ryzykiem w
porozumieniu z odpowiednimi podmiotami. Dokument został wynegocjowany w ramach
trzech rozmów trójstronnych.
Po drugie, nie poparliśmy opinii w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji co do
nowego partnerstwa z Wielką Brytanią po jej wyjściu z UE. Z naszego punktu widzenia
negocjacje były jednostronne i nie stawiały Wielkiej Brytanii jako równego partnera. Opinia
zawierała zbyt skomplikowane wymagania.